NGHỆ SĨ ĐI TU ! Đây là câu chuyện ; NGƯỜI GIÀU ĐỨT TAY không bằng ăn mày đổ ruột. Đầu tiên chúng ta hãy khoan bình luận về việc một ca sĩ Chán Đời Bỏ Đi Tu, mà ngày xưa người ta hay gọi là thứ ” Ca Xướng… ” . Mà hãy đi