THAM, SÂN, SI…. Sư Điên ta thấy các vị Tu Hành, mà không rành, không thông, không hiểu biết MỘT CHÚT gì về giáo lý của đức Phật cả !? Là người Phật tử mà tại sao lại CỨ than BUỒN, than KHỔ mãi …thế !!!!!!!?????? Sư hỏi ? Đức Phật THỊ HIỆN, ra đời