Cảm theo Nguyễn Hoài Phố( MỘNG NGỦ CHƯA)

Cảm theo Nguyễn Hoài Phố( MỘNG NGỦ CHƯA)
MỘNG LIÊU TRAI
Vừa uống cạn trăng khuyết góc rêu
Hết cùng vô tận đớn đau nhiều
Đưa hờ mắt khép về quên lãng
Chặt xiết hồn mê đến nhớ phiêu
Lùa nắng chớm yêu vào góc tối
Đẩy mưa vô tội khép khuôn chiều
Chưa từng đến chạm môi tình nếu
Thừa khuyết nuốt trăng ánh độc siêu.
Siêu độc ánh trăng nuốt khuyết thừa
Nếu tình môi chạm đến từng chưa?
Chiều khuôn khép tội vô mưa đẩy
Tối góc quây yêu chạm nắng lùa
Phiêu nhớ đến mê hồn xiết chặt
Lãng quên về khép mắt hờ đưa
Nhiều đau đớn tận vô cùng hết
̀Rêu góc khuyết trăng cạn uống vừa.
Chôm hình của hiền muội Diem Dy Tran Hoang. Cảm ơn em