HẸN TÌNH SIÊU THỰC

HẸN TÌNH SIÊU THỰC
Chưa thề hẹn ước mộng người yêu?
Nước giọt sương rơi hóa ngọc kiều
Vừa chạm điểm tim dừng gấp khúc
Mới viền môi nghỉ mắt cong xiêu
Mưa đâu có nhẹ làm cây khảm
Nắng ướm khô khan để lá chiều
Chừa góc nửa duyên tìm tỷ ước
Đưa tình nhận trước kiếp này siêu.
Siêu này kiếp trước nhận tình đưa
Ước tỷ tìm duyên nửa góc chừa
Chiều lá để khan khô ướm nắng
Khảm cây làm nhẹ có đâu mưa
Xiêu cong mắt nghỉ môi viền mới
Khúc gấp dừng tim điểm chạm vừa
Kiều ngọc hóa rơi sương giọt nước
Yêu người mộng ước hẹn thề chưa?
Cảm theo DÌU TAY DẮT MỘNG của Nguyễn Hoài Phố