không nhớ đã follow trang “Guu” 4 Lady này khi nào nhưng hôm nay tôi unfollow page cũng như lần unfollow Gào

không nhớ đã follow trang “Guu” 4 Lady này khi nào nhưng hôm nay tôi unfollow page cũng như lần unfollow Gào. Không hợp thì nghỉ chơi. Về Gào, tôi quý nhiều cái, không đủ bao dung để yêu hết những lối sống Gào cổ suý và quảng cáo. Thế thôi.
Nhưng riêng Guu là phải report. Hoặc ít nhất là không muốn nhìn thấy những bài dẫn dụ, đánh vào những phần yếu của con người mà kiến tiền viết lách. Đọc nó chẳng ai thấy hạnh phúc hơn, cũng không ai có câu trả lời cho đời mình. Tôi bài trừ những cây bút thiếu trí tuệ như thế.