Không vô cảm thì là gì

Không vô cảm thì là gì ? Vô đức , vô đạo vô pháp. Sys được tạo ra từ con người và con người điều hành quản trị nó. Đổ lỗi cho sys vô tri là vô trách nhiệm
Khi bắt đầu làm thủ tục là tháng 7/2013 (thuốc được sản xuất tháng 6/2013 và chỉ có thời hạn sử dụng trong 23 tháng). Chúng ta làm thủ tục hết hơn 9 tháng, qua rất nhiều khâu. Cục Quản lý dược qua 2 lần và kéo dài thời gian nhất là do tổ chức liên hiệp hữu nghị của TP.HCM kéo dài trong vòng 3 tháng xét duyệt, trong khi theo quy định chỉ 23 ngày.