Mặc dù thời điểm ông Trần Trọng Kim viết cuốn này tư liệu hạn chế hơn bây giờ

Mặc dù thời điểm ông Trần Trọng Kim viết cuốn này tư liệu hạn chế hơn bây giờ, nhưng Việt Nam sử lược vẫn là cuốn sách súc tích, dễ đọc cho những người muốn nhập môn lịch sử nước nhà. Đọc hết quyển là bạn đã có được đáng kể kiến thức nền để chiến những cuốn khó nhai hơn rồi.
Chỉ cuốn này là đủ để phăng ra hàng ngàn kịch bản phim và truyện. :))