Tào Tháo thiên tài nhưng sai ngay với lần đầu trốn chạy vì giết ân nhân cứu mình nếu không sử sách sẽ vang tên ông

Tào Tháo thiên tài nhưng sai ngay với lần đầu trốn chạy vì giết ân nhân cứu mình nếu không sử sách sẽ vang tên ông. Ngay bước đầu sai trái mà không từ cái gì thì sẽ giết thầy thuốc Hoa Đà lại là trọng tội. Hồn oan Quan Vũ tuy ít ai ngờ bằng tay hiểm độc của Tào khi mà 5 lần 7 lượt không kéo Vân Trường về phía mình thì giết, nên chết cũng không yên. Và mộ ông Tào chưa biết tìm ra chưa vì ông giết cả người xây lăng mộ, hầm mộ. Đúng là ông Tào này cũng sai bế bề bề