Thơ Mỗi Ngày

Thơ Mỗi Ngày
Thơ Tháng Tư
ON ETERNITY
beneath a radiance rented from the stars
long-distance runners transit death’s city
chatting heart-to-heart with sheep
we share a lovely wine
and under-the-table crime
fog’s lured into night-song
and stove-fire like mighty rumor
greets the wind
if deaths the reason for love
we love unfaithful passion
love the defeated
those eyes gazing into time
Bei Dao: The Rose of Time, ed by Eliot Weinberger
Về vĩnh cửu
Dưới ánh sáng mướn từ những vì sao
Người chạy đường dài băng qua phố chết
Tỉ tê với bầy cừu
Chúng ta cùng chia sẻ rượu ngon
Và tội ác dưới gầm bàn
Sương mù ùa vô bài ca đêm
Lửa lò như thể lời đồn vĩ đại
Chào đón gió
Nếu chết là lý do của yêu
Chúng ta yêu mối tình không chung thuỷ
Yêu kẻ thất bại
Mắt nhìn dò xét thời gian
Dã Viên
LIFE SENTENCE
Those sufferings are over.
No crying anymore. In an old album
you look at the face of a Jewish child
fifteen minutes before it dies.
Your eyes are dry. You put the kettle on,
drink tea, eat an apple.
You’ll live.
Án Chung Thân
Những nỗi đau khổ đó thì xong rồi
Không khóc lóc nữa. Trong một cuốn album cũ
bạn nhìn vô mặt một đứa bé Do Thái
15 phút trước khi nó chết
Mắt bạn khô queo. Bạn đặt cái ấm nước lên,
uống trà, ăn 1 trái táo
Bạn sẽ sống.
Zagajewski: Without End
See Translation